валута

валута
същ. - пари, монети, девизи, средства, капитал

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • валута — (итал. valuta) фин. 1. паричниот систем на некоја земја земен во целост (златна, сребрена, книжна валута) и паричната единица на некоја земја (долар, франк, марка, денар итн.) 2. берзанска вредност на парите во оптек во однос на странските пари 3 …   Macedonian dictionary

  • валюта — Итальянское – valuta (стоимость, монета). Немецкое – Valuta. Слово «валюта» – итальянское по своему происхождению. В русский язык со значением «единица денежной системы какого либо государства, обеспеченная запасом золота» слово вошло в середине… …   Этимологический словарь русского языка Семенова

  • конвертира — (лат. convertere) 1. изврши/извршува конверзија 2. банк. претвори/претвора во друга валута, размени/разменува за друга валута 3. претвори/претвора повеќе заеми во еден (што е поповолен) 4. преобрати/преобраќа (во друга вера) 5. комп. трансформира …   Macedonian dictionary

  • В — трета буква од македонската кирилица и од македонската латиница (V, v) како скратеница: V = вотум v. = виде (лат. vide) види верте (лат. verte) преврти val. = валута vol. = волумен v. v. = вице верса (лат. vice versa) физ. V = волт W = ват Wb =… …   Macedonian dictionary

  • в — трета буква од македонската кирилица и од македонската латиница (V, v) како скратеница: V = вотум v. = виде (лат. vide) види верте (лат. verte) преврти val. = валута vol. = волумен v. v. = вице верса (лат. vice versa) физ. V = волт W = ват Wb =… …   Macedonian dictionary

  • девиза — (лат. devisa) 1. парола, лозунг, крилатица, гесло (на грб или на знаме) 2. мудра изрека што служи како животно правило 3. меница или чек што гласи на странска валута или на странски пазар 4. денес: а) странски пари б) пари воопшто, особено т. н.… …   Macedonian dictionary

  • дисажија — (итал. disagio) разлика за која курсот на некоја валута или вредносна хартија е понизок од номиналната вредност …   Macedonian dictionary

  • ембарго — (шп. embargar) 1. забрана за извоз на определена валута или стока во некоја земја или за увоз на определена стока од неа 2. запленување или задржување на имот (најчесто на бродови и нивниот товар) што и припаѓа на друга држава, како акт на… …   Macedonian dictionary

  • конвертибилност — (лат. convertere претвори/претвора) претворливост, променливост, заменливост, можност нешто да биде заменето со нешто друго, претворено во нешто друго (на пр., една валута да биде слободно менувана за некоја друга или за злато) …   Macedonian dictionary

  • реален — (лат. realis) 1. вистински, предметен 2. што постои вистински, објективен, што постои независно од мислењето реална вредност вистинска вредност на некоја валута, вредносна хартија итн. (за разлика од номиналната вредност) реална гимназија средно… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”